Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dla dyrektorów

15 marca 2023 r. CKE opublikowała wnioski z diagnozy przedmaturalnej w formule 2023 przeprowadzanej w grudniu 2022 r. Komunikat dyrektora CKE i prezentacja zawierająca wnioski, jakie wypływają z przeprowadzonych analiz oraz opracowane przez egzaminatorów sprawdzających arkusze diagnostyczne rekomendacje dla uczniów z każdego obowiązkowego egzaminu (poziom podstawowy) dostępne są na stronie CKE:

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. – CKE

Rekomendacje egzaminatorów z języka polskiego rozbudowane o przykładowe wysoko ocenione prace (wraz z punktacją) zamieszczone są osobno w materiałach informacyjno-szkoleniowych z języka polskiego:

Materiały informacyjno-szkoleniowe – CKE

Prosimy o przekazanie powyższej informacji nauczycielom uczącym obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w nowej odsłonie projektu „Lekcja:Enter” tj. do udziału w bezpłatnym projekcie „Lekcja:Enter.zip!”.

Do projektu „Lekcja:Enter.zip!” zapraszamy:

 • nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyłączeniem nauczycieli informatyki,
 • nauczycieli uczących w szkole podstawowej, szkole specjalnej, liceum, technikum, szkole branżowej I stopnia,
 • nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W projekcie „Lekcja:Enter.zip!” nie jest wymagany udział kadry kierowniczej szkoły. Nauczyciel może zgłosić się do projektu indywidualnie.

W ramach projektu „Lekcja:Enter.zip!” oferujemy Państwu:

 • 18 godzin dydaktycznych szkolenia: 16,2 godziny to rozłożone na 4 spotkania z trenerem, organizowane w formie on-line, w czasie rzeczywistym oraz 1,8 godziny pracy własnej na platformie projektu „Lekcja:Enter.zip!”.
 • Grupy szkoleniowe tworzone z nauczycieli poszczególnych grup przedmiotowych, co pozwala na wymianę doświadczeń w nauczaniu przedmiotów.
 • Atrakcyjną formę zaliczenia szkolenia: wymagana frekwencja to min. 60% obecności na zajęciach. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji w projekcie „Lekcja:Enter.Zip!” nie piszą Państwo scenariuszy lekcji oraz nie przeprowadzają lekcji obserwowanych.
 • Praktyczne szkolenie po którym:

- nauczyciel będzie potrafił wykorzystać, zmodyfikować oraz stworzyć swoje e-zasoby
- będzie potrafił wykorzystać na lekcjach aktywne metody nauczania, w szczególności wykorzystując narzędzia TIK
- otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodne z wymaganiami MEN, wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli

Szczegółowe informacje pod adresem: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/szkolenie-lekcja-enter-zip

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zapraszamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych dla uczniów z klas VII-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach kampanii powstał scenariusz lekcji oraz karta pracy (formularz zgłoszeniowy i karta do głosowania). Materiały umożliwiają uczniom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania budżetów obywatelskich.

Szkolny budżet obywatelski (SBO) przybliża młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkolne-budzety-obywatelskie--kampania-edukacyjna

Załączniki:

 

Digital Festival 2022 – 1.10.-10.11.22 r. szansą na zdobycie nowych umiejętności i przygotowanie się na więcej technologicznych możliwości!

https://digitalfestival.pl/

1) Laboratoria Przyszłości - link do nagrania webinarium dla dyrektorów szkół i placówek: https://biblioteka.ceo.org.pl/11383-2/, które było zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w dniu 28.09.2022 r.

2) Webinarium dla kadry zarządzającej szkół - "Szanse i wyzwania związane z integracją uczniów z doświadczeniem migracyjnym w szkole - co mówią badania i jak płynące z nich wnioski zastosować w praktyce? (13.10.2022 o godz. 12.00).

 • 3
 • 2
 • 1

Opis projektu:

Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 • plakat-edukacja-wlaczajaca

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1419 osób (w tym 1135 K) z woj. kujawsko-pomorskiego stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej 1576 (w tym 1260 K), osiągnięte w terminie do 31.08.2023 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią (1576 osób):

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) - 40 osób,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia - 1336 osób,
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracownicy kuratoriów oświaty - 200 osób,

z terenu województwa kujawsko - pomorskiego.

Zaplanowane działania:

Realizacja doradztwa i szkoleń dla:

 • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe),
 • pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracowników kuratoriów oświaty (szkolenia 30 godzinne, realizowane w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe),
 • nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe),
 • doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godzin dla każdego uczestnika.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty, którzy podnieśli wiedzę nt. edukacji włączającej: 1419 osób.
Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty objętych wsparciem w Programie: 1576 osób.

Wartość projektu: 

Wartość projektu: 2 619 502,43 zł
Wartość dofinansowania: 2 357 552,18 zł. 

Okres realizacji: 

01.09.2021-30.11.2023

Harmonogram udzielania wsparcia:

Plan doradztwa i konsultacji:

Partnerstwo:

Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz DGA S.A. 

Rekrutacja

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o:

Dokumenty należy przesłać na adres; CKU-TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają informację zwrotną na podany w formularzu adres e-mail.

 

Dziś, 3 grudnia na Podkarpaciu Minister Marzena Machałek wzięła udział w konferencji dotyczącej pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Program współtworzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na ten cel przeznaczono ponad 36 mln zł.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – rusza pilotażowy program na Podkarpaciu, wiceminister Marzena Machałek przemawia podczas spotkania z uczniami.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE