Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dla dyrektorów

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Dyrektorzy Gimnazjów

5 maja przypada ustanowiony na początku lat 90 przez Parlament Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce dzień ten ustanowiono jednocześnie Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Głównym przesłaniem organizacji tego Dnia jest propagowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, a także  uświadomienie osobom pełnosprawnym, że osoby z dysfunkcjami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

SIEĆ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH funkcjonująca w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury przygotowuje w ramach obchodów tego Dnia wystawę prac plastycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z Państwa szkół do wykonania prac plastycznych na temat: „Fantastyczny Toruń”, które po zakwalifikowaniu będą wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem dyplomów odbędzie się dnia 12 maja 2017 roku o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

Prace plastyczne (technika dowolna, format A3 lub A2, tematyka:„Fantastyczny Toruń”) prosimy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka – Plac Św. Katarzyny 8, do dnia 27 kwietnia do godz. 15.00. Metryczka każdej pracy winna zawierać na odwrocie dane jej twórcy, tytuł, imię i nazwisko opiekuna oraz być opieczętowana pieczątką szkoły.

Autorzy prac zakwalifikowanych przez organizatorów na wystawę zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Pani Dyrektor / Panie Dyrektorze

Zapraszam nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie Od grosika do złotówki. Jest to jedyny projekt z zakresu edukacji finansowej skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. Objęty został patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.

Jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz wpisuje się w priorytety MEN. Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami w trakcie jego realizacji. 

Treści nauczania obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, dzięki temu nauczyciel może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu przygotowany został bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela.

Co zyskuje uczeń? Atrakcyjny pakiet edukacyjny, naukę poprzez zabawę, indywidualizację nauczania, kształtowanie kompetencji kluczowych, m.in. umiejętność samooceny, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. 

Co zyskuje szkoła? Dodatkową ofertę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów i program włączający rodziców w edukację finansową swoich dzieci.

Co zyskuje nauczyciel? Pomoc i opiekę  metodyczną,  udział w bezpłatnym  doskonaleniu, zestaw pomocy dydaktycznych, bazę pomysłów wzbudzających zainteresowania uczniów i rozwijających ich talenty. 

Co zyskuje rodzic? Bierze aktywny udział w realizacji projektu poprzez m.in. rozmowy z dzieckiem, poszukiwanie form oszczędzania w gospodarstwie domowym, wspiera nauczyciela we wprowadzaniu dzieci w zagadnienia związane z finansami.

Projekt przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, funkcjonujący od 2007 r., jest systematycznie ewaluowany, dostosowywany do potrzeb odbiorców i zgodny z obowiązującą podstawą programową. W roku szkolnym 2011/12, został wpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na listę „działań z pasją”. W roku 2017 do współpracy dołączyli: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Union Investment TFI. 

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.

Harmonogram projektu:

  • maj  2018 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2018/19, liczba miejsc jest ograniczona),
  • październik – listopad 2018 – szkolenie nauczycieli (5 godz.),
  • grudzień 2018, styczeń - czerwiec 2019, wrzesień - grudzień 2019 – wdrażanie projektu.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Więcej informacji na stronie projektu: http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl 

Teresa Thiem - trener projektu

Na stronie Kuratorium Oświaty funkcjonuje bank ofert pracy dla nauczycieli (w menu z lewej strony). Dyrektorzy mogą zamieszczać informacje o wolnych miejscach pracy w panelu piko.

Od dnia 1 marca 2017 r. dyrektor szkoły (a nie nauczyciel), przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest zobowiązany zasięgnąć informacji z CROD. Utworzono narzędzie informatyczne „wyszukiwarka”, za pomocą którego dyrektor szkoły będzie miał możliwość zweryfikowania, czy dany numer PESEL znajduje się w bazie numerów PESEL Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło wersję testową wyszukiwarki, która znajduje się w tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej w zakładce „CROD” i będzie udostępniona dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek w dniach od 21 do 28 lutego br. Dyrektor szkoły  może przetestować sposób wyszukiwania informacji znajdujących się w ww. bazie. Pełna informacja dotycząca zasad korzystania z rejestru znajduje się na stronie MEN w zakładce Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE