Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o projekcie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu realizuje od 24.02.2014 r do 30.11.2014 r w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe projekt

 

„Mobilny nauczyciel zawodu kluczem do sukcesu szkoły”

Projekt będzie realizowany we współpracy z niemiecką instytucją szkoleniową VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of programs in the European Community for SME´s 04435 Schkeuditz.

W ramach projektu 10 osób – nauczycieli kształcących w zawodzie fryzjer lub technik usług fryzjerskich z województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie tygodniowa wizytę w organizacji partnerskiej.

Termin wymiany
21.09.2014 r-27.09.2014 r.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.

Uczestnicy projektu zrealizują to zadanie poprzez:

  1. Nabycie wiedzy i umiejętności merytorycznych– wzbogacenie wiedzy na temat nauczanego przedmiotu czyli: technologii fryzjerstwa, stylizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy fryzjera, pracowni fryzjerskiej, podstaw działalności gospodarczej, TIK.
  2. Skonfrontowanie własnych metod pracy i nauczania z uczniem i kursantem z nowopoznanymi metodami partnera.
  3. Podniesienie kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
  4. Zdobycie umiejętności praktycznych związanych z poznaniem organizacji i funkcjonowania szkół i placówek niemieckich.
  5. Podniesienie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań zawodowych.
  6. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, poznanie obsługi tablicy interaktywnej i platformy Moodle, w szczególności w zakresie projektowania fryzur.
  7. Podniesienie znajomości języka obcego.
  8. Podniesienie kompetencji personalnych i społecznych oraz międzykulturowych.
  9. Podniesienie rangi szkoły zawodowej, jako nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się placówki.
  10. Zwiększenie zainteresowania ofertą edukacyjną szkoły zawodowej.

 

Termin składania dokumentów
Do 10.03.2014 r.
na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu Plac Św. Katarzyny 8

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE