Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem, wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat.
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku.
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego.
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.
 6. Spełnia warunek art.92a ust.us.1a Ustawy o systemie oświaty

Jest możliwość wcześniejszego ukończenia kursu jeszcze przed ukończeniem szkoły ponadpodstawowej. Program obejmuje 10 godzin zajęć z następującej tematyki:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kurs nadaje dożywotnie kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku. Słuchacze otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN.

Adresatami kursu są:

•    młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (od kl. I), studenci, zainteresowani pracą w charakterze wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (po ukończeniu 18 roku życia),
•    inne osoby dorosłe nie karane, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim.

Program obejmuje 40 godzin zajęć z następującej tematyki:

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 4. Ruch i rekreacja.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
 8. Prace społecznie użyteczne.
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna.

Koszt kursu: 300 zł.

Termin kursu: maj/czerwiec 2018r. (zajęcia w piątki popołudniu, 2 soboty i 1 niedziela).

Szanowni Państwo

ONZ ogłosił dzień 2 kwietnia 2018 roku Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.

Ideą ONZ jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu.

Punkt Konsultacyjny działający przy Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu, chcąc rozpowszechnić ideę ONZ wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom toruńskiego środowiska zajmującego się wychowaniem, edukacją i opieką dzieci w wieku przedszkolnym i organizuje szkolenie pn. „Dziecko ze spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera. Fakty i mity."

w dniach od 7 do 9 marca br. Zakład Dydaktyki Fizyki oraz Pracownia Pokazów Fizycznych organizuje pokazy fizyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów pt. "Co jest napisane na pomniku Kopernika?". Odbędą się one w sali 20 Instytutu Fizyki, ul. Grudziądzka 5 w Toruniu, w następujących terminach:

w dniach 12-13 marca 2018r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się pierwsze wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Mózgu.

Pierwszego dnia wydarzenia (pokazy, wykład o grach terapeutycznych) są bezpłatne i adresowane do uczniów liceów i techników. Udział w poniedziałkowych wydarzeniach wymaga przesłania zgłoszenia poprzez formularz na stronie: http://mlynwiedzy.org.pl/tydzien-mozgu-w-mlynie-wiedzy/. Na niej dostępny jest również program dwóch dni wydarzenia w CNMW. 

Serdecznie zapraszamy ma siódmą edycję konferencji pod wspólnym tytułem TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL, która tradycyjnie organizowana jest z okazji Dnia Logopedy, czyli pierwszą sobotę marca. Pragniemy tym przedsięwzięciem uświetnić ten dzień, uszanować wszystkich logopedów i terapeutów mowy oraz osoby zainteresowane pracą w zakresie wspomagania i kształtowania mowy.

Więcej na: http://logopedia.umk.pl/

W imieniu organizatorów informujemy, że trwa rekrutacja do projektów "Zaprogramuj przyszłość", realizowanych przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania.

Czego dotyczą projekty?

„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli i 450 edukatorów, a w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania uczniów klas 1-3.

Kogo zapraszamy?

Edukatorów, czyli pracowników publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek oraz centrów kultury.

Co proponujemy?

Profesjonalne, 32-godzinne szkolenia z zakresu nauki programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, cykl inspirujących webinariów oraz zestaw materiałów szkoleniowych.

Szczegółowy opis działań projektowych, a także formularz rejestracyjny znajduje się na stronie projektu . Zachęcamy też do śledzenia fanpage'a na FB.

Zapraszamy!

 • foto3
 • foto2
 • foto1

Serdecznie zapraszamy ma siódmą edycję konferencji pod wspólnym tytułem TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL, która tradycyjnie organizowana jest z okazji Dnia Logopedy, czyli pierwszą sobotę marca. Pragniemy tym przedsięwzięciem uświetnić ten dzień, uszanować wszystkich logopedów i terapeutów mowy oraz osoby zainteresowane pracą w zakresie wspomagania i kształtowania mowy.

Pobierz zaproszenie

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE