Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zespół wypalenia zawodowego (ang. burnout syndrome) to pojęcie, które pojawiło się w psychologii w latach 70-tych XX w. Użyli go niezależnie od siebie psychiatra Herbert Freudenberger i psycholog społeczny Christina Maslach.

Pod pojęciem zespołu wypalenia rozumie się stan fizycznego i psychicznego wyczerpania pracą zawodową. Stan ten powstaje w wyniku działania długotrwałych negatywnych uczuć rozwijających się w związku z obciążeniami zawodowymi. Wśród przyczyn wypalenia istotne są cechy charakteru, sposób przeżywania swojej pracy i uświadomione lub nieuświadomione oczekiwania, także o charakterze psychologicznym, związane z wykonywanym zawodem. Zespół wypalenia nie jest więc zwykłym zmęczeniem, prostym skutkiem obiektywnego obciążenia pracą, ale wynikiem długotrwałej frustracji, w której powstaniu odgrywają rolę także czynniki osobiste i osobowościowe. Jest głębokim rozminięciem się w oczekiwaniach i utratą sensu wykonywanej pracy.

Doradztwo metodyczne w zakresie plastyki i muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wiedzy o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych jest ukierunkowane głównie na to, aby sprostać nowym wyzwaniom edukacji na wszystkich poziomach nauczania. Zmiany jakie dokonały się na skutek reformy edukacji wymagają od nauczycieli nowatorskiego podejścia do nauczania.

Wirtualna edukacja staje się coraz bardziej popularna. Trudno więc wyobrazić sobie nowoczesny ośrodek metodyczny, który w procesie kształcenia nie wykorzystuje i nie popularyzuje nauczania na odległość.

W jednym ze swoich wystąpień Jan Paweł II stwierdził, że „sport jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych ludzkich aktywności, która wpływa na postawę młodego człowieka”. Do tej wypowiedzi można również dodać następną: „Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać upowszechnianiu wśród młodych, ważnych wartości, takich jak lojalność, wytrwałość, przyjaźń, wspólnota, solidarność”. Te słowa niech staną się początkiem refleksji na temat pedagogicznych aspektów uprawiania Nordic Walking przez dzieci i młodzież szkolną. Są one bowiem świadectwem jednego z największych autorytetów moralnych naszych czasów, który potrafił spoglądać na rzeczywistość w niezwykle mądry i proroczy sposób, będąc jednocześnie zapalonym zwolennikiem uprawiania różnych sportów masowych.

Jestem doradcą metodycznym nauczycieli historii i wos szkół ponadgimnazjalnych od 1994 r.  W  CKU TODMiDN dzieliłam swoje obowiązki z  doradcą nauczycieli szkół podstawowych Panią  Haliną Zubrycką i  doradcą nauczycieli szkół gimnazjalnych Panem Stanisławem Jurczakiem, od 2007 r.  sprawuję opiekuję nad nauczycielami historii i wos wszystkich typów szkół.

Wrzesień 2009

- Terapia pedagogiczna? - słyszę nieco zdziwiony głos, który oznajmia mi „nie, proszę pani u nas nie ma takich zajęć”.

- Tak, pani Kasia ma zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z klas I-III mówi mi zaprzyjaźniona pani dyrektor.

- Uczniowie z dysleksją? Oczywiście,  mamy uczniów z  dysleksją; proszę zadzwonić do pedagoga.

Od kilku dni wykonuję zadania doradcy metodycznego o specjalności terapia pedagogiczna w CKU- TODMiDN.

Szukam  pomysłów i… nauczycieli.  Jeżdżę do toruńskich szkół, dzwonię do koleżanek, umawiam się na pierwsze spotkania. Jeszcze nie wiem, że w dzienniku doradcy powinnam zapisać hasło „konsultacje indywidualne”. Uczę się, przeglądam moją bibliotekę,  Ale to już było!- stwierdzam i nie wiem od czego zacząć.

Tak postawione pytanie jest dość kontrowersyjne, ponieważ zbyt ogólnie sformułowane powoduje brak możliwości udzielenia na nie odpowiedzi.

Co rozumiemy pod pojęciem informatyzacja edukacji? Może ona dotyczyć  zarówna części administracyjnej jak i edukacyjnej oświaty. Nie będziemy zajmować się sferą administracją, pozostawmy tę część pod rozwagę osobom zarządzającym szkołą. Zastanówmy się, czy w poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania powinniśmy sięgać po nowoczesne technologie informatyczne?

Czym jest edukacja międzykulturowa?

Edukacja międzykulturowa jest czymś więcej niż wiedzą szkolną i uczeniem o innych kulturach - jest uczeniem postaw i umiejętności niezbędnych w kontaktach  z  ludźmi myślącymi, postępującymi i wyglądającymi inaczej niż my, jest reakcją na dostrzeżenie wielokulturowości współczesnych społeczeństw.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE