Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Po tragicznej śmierci prof. Bronisława Geremka w 2008 r. jego rodzina i przyjaciele założyli Fundację, której celem jest wspieranie rozwoju edukacji, myśli i kultury politycznej opartej o rozwój otwartego społeczeństwa, poszanowanie praw człowieka i wspieranie dialogu miedzy różnymi środowiskami i narodami. Zadaniem Fundacji jest także promowanie pamięci o tym wybitnym mężu stanu.

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały z Konferencji anglistów, która odbyła się 8 kwietnia 2016r.

Poniżej przedstawiamy Państwu publikację autorstwa p. Barbary Szefler, pt. "Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie"

Poniżej przedstawiamy Państwu publikację autorstwa p. Celiny Zbrzeźnej, p. Anity Przybyszewskiej-Pietrasiak i p. Grażyny Ratajczak-Nadolskiej pt. "Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych. Poradnik dla nauczycieli."

Jak Pan współpracuje z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli?

Od roku 1990 jestem zatrudniony w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na stanowisku nauczyciela chemii. W tym czasie prowadziłem zajęcia w różnych typach szkół działających na terenie tej placówki. Były to licea ogólnokształcące i uzupełniające, technika różnych specjalności, szkoła zawodowa i gimnazjum. Szkoły te działały w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Funkcje doradcy metodycznego natomiast pełnie od 2001 roku. Początkowo pod moją opieka byli nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych a po przejściu na emeryturę wieloletniej doradczymi Pani Marii Aleksandry Bigos w 2007 roku również nauczyciele gimnazjalni.

Muzyka to ocean wartości i możliwości, z którego czerpać siłę i inspirację powinien każdy nauczyciel pracujący z dziećmi i z młodzieżą. Jej walory estetologiczne, dydaktyczne, wychowawcze są tak mocnym fundamentem w edukacji, że zadziwia niejednokrotnie fakt, iż tak niewielu pedagogów z nich jednak korzysta. W ofercie edukacyjnej Toruńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego skierowanej do nauczycieli znalazły się wśród wielu innych, warsztaty „ Wesołe zabawy z muzyką poważną”, „Gdzie mieszka muzyka”. Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu i w szkole”, „Ruch, rym, rytm i melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka”.

Reforma oświaty stawia szkole nowe wymagania, modyfikując tym samym cele, zadania, treści oraz metody kształcenia i wychowania. Zmiany te oraz rosnące wciąż wymogi rodziców wobec edukacji poszerzają funkcje szkoły i role nauczyciela, w tym katechetów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, a tym samym zainteresowanym nauczycielom proponuje się im szereg różnorodnych dokształtów. Oferty są na tyle różnorodne, że z powodzeniem każdy może wybrać i skorzystać z takiej formy, która mu najbardziej odpowiada.

Zespół wypalenia zawodowego (ang. burnout syndrome) to pojęcie, które pojawiło się w psychologii w latach 70-tych XX w. Użyli go niezależnie od siebie psychiatra Herbert Freudenberger i psycholog społeczny Christina Maslach.

Pod pojęciem zespołu wypalenia rozumie się stan fizycznego i psychicznego wyczerpania pracą zawodową. Stan ten powstaje w wyniku działania długotrwałych negatywnych uczuć rozwijających się w związku z obciążeniami zawodowymi. Wśród przyczyn wypalenia istotne są cechy charakteru, sposób przeżywania swojej pracy i uświadomione lub nieuświadomione oczekiwania, także o charakterze psychologicznym, związane z wykonywanym zawodem. Zespół wypalenia nie jest więc zwykłym zmęczeniem, prostym skutkiem obiektywnego obciążenia pracą, ale wynikiem długotrwałej frustracji, w której powstaniu odgrywają rolę także czynniki osobiste i osobowościowe. Jest głębokim rozminięciem się w oczekiwaniach i utratą sensu wykonywanej pracy.

Doradztwo metodyczne w zakresie plastyki i muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wiedzy o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych jest ukierunkowane głównie na to, aby sprostać nowym wyzwaniom edukacji na wszystkich poziomach nauczania. Zmiany jakie dokonały się na skutek reformy edukacji wymagają od nauczycieli nowatorskiego podejścia do nauczania.

Wirtualna edukacja staje się coraz bardziej popularna. Trudno więc wyobrazić sobie nowoczesny ośrodek metodyczny, który w procesie kształcenia nie wykorzystuje i nie popularyzuje nauczania na odległość.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE