Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Tytuł projektu:

Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10  Wysoka jakość systemu oświaty

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 1 165 937,16 zł

Kwota dofinansowania:  1 165 937,16 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Realizator:

Gmina Miasta Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego –Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli , Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy)

Partnerzy:

  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Wydział Nauk Pedagogicznych).
  2. Województwo Kujawsko-Pomorskie/Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 

31.12.2018 r.

Termin realizacji: 

1.01.2019 r. – 31.08.2020 r. 

Cel główny: 

Przygotowanie czterech szkół do pełnienia roli szkoły ćwiczeń dla nauczycieli i studentów, przygotowanie pracowni i podniesienie kompetencji nauczycieli do 31 sierpnia 2020 roku.

Cel szczegółowy:

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzn. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiazywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Rezultatem projektu będzie powstanie  Toruńskiej szkoły ćwiczeń dla woj. kujawsko-pomorskiego, w której będą działać 4 wzorcowe pracownie w szkołach toruńskich: przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 7, matematyczna w Zespole Szkół nr 10, językowa w Szkole Podstawowej nr 4  i informatyczna w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.  Pracownie te będą prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowanych nauczycieli. Wyposażone w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne będą służyć nauczycielom województwa kujawsko-pomorskiego w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych. Nauczyciele szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących (Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 13 w Toruniu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu oraz Szkoły Podstawowej w Cierpicach i Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce) otrzymają wsparcie o niespotykanej dotąd intensywności i różnorodności. Dzięki współpracy z UMK WNP, BP oraz z CNMW i TODMiDN, nauczyciele zostaną praktycznie przygotowani do wspomagania szkół w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności  uniwersalnych,  w  szczególności  kreatywności,  innowacyjności, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, wykorzystywania eksperymentu oraz indywidualizacji kształcenia. Nauczyciele poznają i przećwiczą nowe trendy w pedagogice, zaktualizują swoją wiedzę. Skuteczne doskonalenie nauczycieli i dyrektorów szkół wspomagane będzie doposażeniem pracowni przyrodniczej, językowej, matematycznej i informatycznej w szkole ćwiczeń. Nauczyciele i uczniowie uzyskają dostęp na najnowocześniejszego wyposażenia. Ponadto nastąpi integracja środowiska, przekazywanie sobie dobrych praktyk i doświadczeń.

Toruńska szkoła ćwiczeń dla woj. kujawsko-pomorskiego będzie również wspierała Uniwersytet Mikołaja Kopernika w prowadzeniu praktyk studenckich. Dzięki współpracy UMK, BP, CKU-TODMiDN oraz CNMW powstanie na terenie Torunia wzorcowa placówka w skali kraju wspierająca w codziennej pracy obecnych i przyszłych nauczycieli.

Dane kontaktowe Realizatora:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Plac Św. Katarzyny 8

87-100 Toruń

tel. 56 657 74 86

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE