Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

5 maja przypada ustanowiony na początku lat 90.XX wieku przez Parlament Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce Dzień ten ustanowiono jednocześnie Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

SIEĆ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH działająca w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji „Równamy Szanse” przygotowuje w ramach obchodów tego Dnia konkurs plastyczny i wystawę pokonkursową prac uczniów. 

Głównym przesłaniem organizacji obchodów tego Dnia jest propagowanie wśród społeczeństwa postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, a także  uświadomienie, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

Zachęcamy uczniów z Państwa szkoły spełniających wymogi Regulaminu do wykonania prac plastycznych na temat:„Moja Polska”, które po zakwalifikowaniu będą wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród i dyplomów oraz programem artystycznym odbędzie się dnia 11 maja 2018 roku o godz. 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

 

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas integracyjnych, szkół specjalnych i ogólnodostępnych.
  2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A2. Uczestnik może zgłosić na konkurs max. 2 prace.
  3. Tematyka prac: „Moja Polska”.
  4. Prace mogą być wykonane indywidualnie przez ucznia niepełnosprawnego lub w 2 – 3 osobowych zespołach (w tym co najmniej 1 uczeń niepełnosprawny).
  5. Termin składania prac do dnia 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) w sekretariacie CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8.
  6. Metryczka każdej pracy umieszczona na jej odwrocie winna zawierać tytuł, dane twórcy/twórców, imię i nazwisko opiekuna oraz być opieczętowaną pieczątką szkoły. 
  7. Laureaci konkursu wezmą udział w uroczystej gali wręczenia nagród i dyplomów w dniu 11 maja 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15.
  8. Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych przez organizatorów na wystawę zostaną powiadomieni osobnym pismem.
  9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych dla celów organizacyjnych oraz publikacji jego wizerunku.
  10. Prace przesłane na konkurs stają się własnością organizatora.

Organizatorzy:

Sieć Współpracy Nauczycieli Wspomagających CKU TODMiDN

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji „Równamy Szanse”

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE